Comptadors partidors

del servei
Service5Name

Per tal d’inscriure’s al Registre de Comptadors Partidors de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, la llista del qual es facilitarà al jutge degà dels jutjats de Tarragona a l'empara del previst en l’article 341 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, s’han de reunir els següents requisits establerts a l’article 784.3 de la mencionada Llei:

  1. Tenir despatx obert a la demarcació judicial de Tarragona.
  2. Haver exercit durant un mínim de tres anys abans d’inscriure’s a la llista o tenir estudis especialitzats en Dret de Successions.

No obstant això, la Junta de Govern podrà, excepcionalment, dispensar de forma motivada aquesta requisits si concorreguessin en el sol·licitant mèrits i circumstàncies que acreditessin la seva capacitació per al desenvolupament d’aquesta funció.


Compartir