Cita prèvia - Advocat d'ofici

del servei
Service1Name

NOTA IMPORTANT: Per poder accedir als jutjats, haureu de portar imprès el rebut de la sol·licitud de cita prèvia.


QUI POT SOL.LICITAR EL RECONEIXEMENT DEL DRET A JUSTÍCIA GRATUÏTA

En termes generals, els ciutadans espanyols, els nacionals dels altres Estats Membres de la Unió Europea i els estrangers que estiguin a Espanya, les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, les associacions d'utilitat pública i les fundacions inscrites en el Registre administratiu corresponent.

QUINS REQUISITS ECONÒMICS S’HAN DE COMPLIR?

De conformitat amb el que disposa la Llei 1/96, de 10 de gener, d’assistència jurídica gratuïta, per tenir dret al reconeixement de la justícia gratuïta  es computen els ingressos econòmics, per tots els conceptes, de la unitat familiar del sol·licitant.

Pel que fa a la determinació del concepte de unitat familiar  s’estarà al que disposa la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, equiparant  les parelles de fet  constituïdes  segons la normativa aplicable als cònjuges no separats legalment.

Els mitjans econòmics seran valorats individualment si s’acredita l’existència de interessos  familiars contraposats en el procediment  en el que es vol fer servir el dret a justícia gratuïta .

Quant al llindar d’ingressos econòmics aquest queda configurat segons el següent quadre:

LÍMITS PER AL RECONEIXEMENT DEL DRET D’AJG

 
Membres unitat  familiar CIRCUMSTÀNCIES EXCEPCIONALS ART. 5
UN DOS TRES QUATRE O MÉS
IPREM de 12 pagues x 2 x 2'5 x 3 x 5
MENSUAL Si NÒMINA = 14 922,00 € 1.152,50 € 1.383,00 € 2.305,01 €
Si NÒMINA = 12 1.075,67 € 1.344,59 € 1.613,50 € 2.689,18 €
  DIÀRIA SI NÒMINA= 14 30,73 € 38,41 € 46,10 € 76,83 €
SI NÒMINA= 12 35,85 € 44,82 € 53,78 € 89,64 €
Import anual 12 x2 12 x2,5 12x3 12x5
12.908,06 € 16.135,07 € 19.362,09 € 32.270,15 €

IPREM: 6.454,03€
Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017

A més dels ingressos, per tal de comprovar la insuficiència de recursos  es tindrà en compte l’existència de béns immobles  que no constitueixen l’habitatge habitual del sol·licitant, i els rendiments de capital mobiliari.

Tenen també dret a justícia gratuïta, per la defensa en judici, els treballadors i beneficiaris de la Seguretat Social.

La llei reconeix el dret a justícia gratuïta, amb independència dels recursos econòmics,  a les víctimes de violència de gènere, de terrorisme, de trata d’éssers humans  en els procediments relacionats amb la condició de víctimes, i  als menors i discapacitats psíquics víctimes d’abusos o maltractaments, i als seus hereus, en cas de mort (sempre que no sigui l’agressor) , durant el temps en que està vigent el procediment  o hi hagi sentència condemnatòria.

Finalment, també la llei preveu el reconeixement del dret, amb independència dels recursos econòmics, a aquells que com a conseqüència d’un accident acreditin seqüeles permanents que els impedeixi la realització de la seva ocupació laboral o professió habitual i necessitin l’ajuda de tercera persona per les activitats més essencials de la vida diària, quan l’objecte del litigi sigui la reclamació de indemnització pels danys personals i morals soferts.


Compartir