Administradors concursals

del servei
Service3Name

Per tal d’inscriure’s al Registre d’Administradors Concursals de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarragona, la llista del qual es facilitarà al jutge degà dels jutjats de Tarragona a l'empara del previst en l’article 341 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, s’han de reunir els següents requisits establerts a l’article 27 de la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, són:

  1. Ser advocat en exercici amb cinc anys d’experiència professional efectiva en l’exercici de l’advocacia, amb acreditació de formació especialitzada en Dret Concursal.
  2. Ser una societat professional integrada almenys per un advocat en exercici i un economista, titular mercantil o auditor de comptes, i garantir la deguda independència i dedicació en el desenvolupament de les funcions d’administració concursal. En aquest cas, l’advocat, que representarà a la societat en l’exercici del càrrec, haurà d’acreditar cinc anys d’experiència professional efectiva en l’exercici de l’advocacia i acreditar formació especialitzada en Dret Concursal.
  3. Acreditació de l‘assegurança de responsabilitat civil, de conformitat amb el que disposa el RD 1333/2012, de 21 de setembre.


Compartir