Dades del sol·licitant

 • 1
  Dades del sol·licitant
 • 2
  Data i hora
 • 3
  Completar sol·licitud
Informació!

Documentació a aportar de TOTA LA UNITAT FAMILIAR

 1. Còpia del document nacional d’identitat (DNI), passaport o targeta d’identitat d’estranger (NIE) de tots membres de la unitat familiar.
 2. Certificat de béns de l'ajuntament de tota la unitat familiar.
 3. Certificat d'empadronament de l’ajuntament on consti tota la unitat familiar.
 4. En el cas de que estigueu casats o tingueu fills, còpia del llibre de família.
 5. Justificant dels ingressos de la unitat familiar:
 6. - Si sou treballador per compte d’altri, les 12 últimes nòmines.
  - Si sou treballador autònom, còpia de les 4 declaracions trimestrals d’IRPF.
  - Certificat de la seguretat social de prestacions o pensions (sigui o no beneficiari).
  - En el cas d’estar a l’atur, certificat de prestacions de l’últim any.
  - Fotocòpia de la declaració de l'IRPF de l'últim exercici. En cas de no realitzar-la, certificat d'ingressos i retencions de l'empresa on s'ha treballat el darrer any.
 7. Si és el cas, còpia de la sentència de separació o divorci o guàrdia i custòdia.
 8. Justificar domicili amb UN d’aquests documents: còpia del rebut de lloguer, o de la contribució, o del rebut de la hipoteca o dels títols de propietats
 9. Si heu al·legat alguna altra circumstància excepcional caldrà acreditar-la (p.ex. minusvalia, família monoparental, etc.)

En cas de ser part demandada:

  - Còpia de la notificació del Jutjat on aparegui el tipus i número de procediment.

Dades del Usuari

Següent