Dades del sol·licitant

 • 1
  Dades del sol·licitant
 • 2
  Data i hora
 • 3
  Documentació
 • 4
  Completar sol·licitud
Informació!

Documentació opcional a aportar

 1. Persona Física - Còpia del DNI, passaport o target d'identitat d'estranger (NIE)
 2. Persona Física - Còpia de la declaració de l'IRPF dels membres de la unitat familiar de l'últim exercici
 3. Persona Física - Certificat dels centres de treball i de les altes i baixes de la Seguretat Social, si no esteu obligat/ada a fer la declaració de l'IRPF
 4. Persona Física - Certificat d'empadronament i convivència en que consti tota la unitat familiar
 5. Persona Física - Còpia de la declaració de l'impost de patrimoni dels membres de la unitat familiar
 6. Persona Física - Còpia del contracte de treball i de les 12 darreres nòmines
  En cas de ser perceptor de la prestació d'atur cal aportar el certificat de l'Oficina de Treball de la Generalitat o de l?INEM de la percepció de la prestació d'atur i del període pel qual la teniu atorgada, dels membres de la unitat familiar (no aportar extracte bancari)
 7. Persona Física - Informe actual de vida laboral, de la Tresoreria General de la Seguretat Social
 8. Persona Física - Certificat de cobrament de pensions
  Si sou pensionista
 9. Persona Física - Certificat ajut
  En el cas que tingueu atorgat algun altre tipus d'ajut (ajut social, beques, etc...)
 10. Persona Física - Còpia del llibre de família
  En el cas que estigueu casat/ada i/o tingueu fills/filles a càrrec vostre
 11. Persona Física - Còpia de la sentència de divorci
 12. Persona Física - Documentació acreditativa de les circumstàncies excepcionals al·legades
 13. Persona Física - Còpia del contracte de lloguer o del rebut mensual del vostre habitatge habitual
  En el cas que l'hàgiu declarat com a càrrega per la vostra economia familiar (rebut lloguer, rebut de contribució o rebut hipoteca)
 14. Persona Física - Certificat de valors de béns mobles, si en sou titular
 15. Persona Física - Declaració jurada de mitjans de vida
 16. Persona Jurídica - Comptes anuals o balanç de situació en el cas de persones jurídiques
 17. Persona Jurídica - Declaració d'utilitat pública (associacions) o inscripció registral (fundacions)
 18. Persona Física - Sol·licitud de justicia gratuïta
* Obligatori

Dades del usuari

Següent