Privacitat

Article

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

A l'IL·LLUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE TARRAGONA hem sol·licitat que ens comuniqui algunes de les seves dades personals per a poder donar curs a la relació que mantenim totes dues parts prestar els serveis sol·licitats i per a poder fer altres tasques relacionades en compliment d'obligacions legals i interès públic. Tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades, des de la nostra entitat li oferim la següent informació detallada sobre la nostra Política de Privacitat i Protecció de Dades:

Raó social:
IL.LUSTRE COL.LEGI DE L'ADVOCACIA DE TARRAGONA
CIF:
Q4363001A
Direcció:
CARRER ENRIC D' OSSÓ, 1
Telèfon:
977212360
Contacte DPD:
dpd@icatarragona.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En l'IL·LLUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE TARRAGONA, tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació establerta entre Vostè i la nostra entitat, així com les tasques administratives que es puguin derivar. Ordenar, representar i defensar l'activitat professional, vetllar perquè les actuacions professionals i garantir el compliment de les obligacions deontològiques de la professió. En cap cas es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades que es tracten.

Per quant temps conservarem les seves dades?

L' IL·LLUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE TARRAGONA conservarà les seves dades mentre romangui en vigor la relació establerta entre totes dues parts. Una vegada aquesta s'extingeixi, la nostra organització conservarà les seves dades mentre existeixin obligacions legals que ens obliguin a això. Una vegada prescrits aquests terminis legals, la seva informació es cancel·larà.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part de la nostra organització són:

- El tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals.

- El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

- L'interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o mes fins específics.

- El tractament és necessari per al compliment d'una missió realitzada en interès públic, conferit al responsable del tractament.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament cedim les seves dades a entitats i/o professionals que col·laboren amb nosaltres d'acord amb les bases legals que legitimen el tractament i que hem relacionat en l'anterior apartat i en compliment de les obligacions estatutàries i legals. Les dades seran cedides d'acord amb les disposicions legals, al Consejo General de la Abogacía  i al Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya i a les Administracions públiques competents.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Vostè o qualsevol altra persona té dret a obtenir confirmació sobre si enIL·LLUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE TARRAGONA, estem tractant dades personals que els concerneixin, no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.IL·LLUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE TARRAGONA, deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La sol·licitud d'exercici de drets ha d'acompanyar-se d'una còpia del DNI o document acreditatiu equivalent.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem enIL·LLUSTRE COL·LEGI DE L'ADVOCACIA DE TARRAGONA ens les ha proporcionat Vostè lliurement i procedeixen de diverses fonts totes directament relacionades amb la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat que li prestem i per al normal manteniment d'una comunicació fluida entre totes dues parts.

Les categories de dades que es tracten són:

Identificatius i personals; adreces postals i electròniques; dades bancàries; Categories de dades especials i altres tipus de dades.