Sobre nosaltres

Article

Presentació

D'acord amb allò establert a l'art. 1 dels nostres estatuts, l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona és una corporació de dret públic emparada per la llei, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats. Aquestes finalitats, són:

 • Ordenar, dins el marc de les lleis i vigilar l'exercici de la professió d'advocat.
 • Representar els interessos generals de la professió d'advocat, especialment en les seves relacions amb l'Administració.
 • Defensar els interessos professionals dels col·legiats.
 • Vetllar per a que l'activitat professional de l'advocat s'adeqüi als interessos dels ciutadans.
 • I les altres previstes per la Llei i les normes aplicables

Funcions del Col·legi

 • Vetllar per l'ètica professional i pel respecte als drets dels ciutadans i exercir la jurisdicció disciplinària en matèries professionals i col·legials.
 • Participar en els òrgans consultius de l'Administració, quan aquesta ho requereixi.
 • Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs que siguin d'interès per als col·legiats.
 • Evitar l'intrusisme i la competència deslleial entre professionals.
 • Intervenir, com a mitjancer i en procediments d'arbitratge, en els conflictes que per motius professionals es promoguin entre els col·legiats.
 • Establir criteris orientadors en matèria d'honoraris quan aquests no s'acreditin en forma d'aranzels, tarifes o taxes.
 • Emetre informes i dictàmens en procediments judicials o administratius en els quals es discuteixin qüestions relatives a honoraris professionals.
 • Organitzar cursos de formació professional.
 • Aprovar els seus pressupostos, regular i fixar les aportacions dels seus col·legiats.
 • Organitzar el Torn d'Ofici i d'Assistència als detinguts, en el marc legal establert.
 • Totes les altres funcions que siguin beneficioses per als interessos professionals i que s'encaminin al compliment dels objectius col·legials.
 • Les que preveu la Llei i les normes aplicables.


Són funcions específiques del Col·legi envers els seus col·legiats:

 • La gestió del servei d'assistència jurídica gratuïta i del torn d'ofici.
 • Promoure la correcte utilització de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació per part dels col·legiats.
 • Fomentar i organitzar la passantia, controlar el seu correcte desenvolupament i portar un registre de passanties.
 • Promoure la utilització de fulls d'encàrrec i fomentar la formació per escrit de pactes sobre honoraris entre l'advocat i el seu client.
 • Vetllar pel compliment pels col·legiats del deure de secret professional, protegint-los quan aquest compliment pugui estar amenaçat.
 • Controlar la publicitat dels col·legiats.
 • Potenciar la publicitat institucional.
 • Dictar resolucions interpretatives sobre qualsevol aspecte de les normes d'honoraris i resoldre les qüestions que es puguin suscitar sobre aquestes.
 • Emetre els informes que sol·licitin el òrgans jurisdiccionals en els incidents sobre taxació de costes, resoldre impugnacions, evacuar consultes formulades i emetre dictàmens i laudes previs o posteriors a l'emissió de minutes i establir el pagament de quantitats per aquest servei.
 • Portar un registre de societats professionals de col·legiats i llurs sucursals, establir el pagament de quantitats pel registre i publicar cada any, juntament amb la relació dels col·legiats, la relació de les societats i de les sucursals inscrites al registre.
 • Fomentar, crear, organitzar i mantenir escoles de pràctica jurídica; promoure, facilitar, organitzar, i, si escau, finançar activitats de formació professional contínua i cursos d?especialització professional; homologar, segons les condicions que fixi el Consell, els cursos d'especialització continuada i supervisar el compliment per part dels col·legiats de la formació continuada i la seva acreditació.
 • La potestat disciplinària.